Metóda analyticko-syntetická hlásková

Výučba čítania metódou analyticko-syntetickou hláskovou je rozdelená na 3 etapy:

- etapa jazykovej prípravy

- etapa slabične analytického spôsobu čítania

- etapa plynulého čítania slov

 

Cieľom etapy jazykovej prípravy je rozvíjať reč žiakov, rozvíjať zrakovú a sluchovú percepciu, cvičenie správneho dýchania, hlasové a artikulačné cvičenia. Jej trvanie (len 5 týždňov) je pre mnohé deti nedostatočné. Práve nedostatočná úroveň percepcie a reči je jedným z dôvodov obtiaží pri nácviku čítania a písania.

 

Etapa slabične analytického spôsobu čítania nadväzuje na predchádzajúcu etapu. Vzhľadom k rôznej úrovni zrelosti detí nevieme presne určiť. ako dlho táto etapa potrvá. Podľa obtiažnosti nasleduje:

- čítanie slabík otvorených

- čítanie slabík zavretých

- čítanie slabík so skupinou dvoch spoluhlások

- čítanie slabík so skupinami di, ti, ni, li, de, te. ne, le so slabikotvorným r, l, a písmená ď, ť, ň.

Najprv žiaci čítajú izolované slabiky, potom ich spájajú do slov dvoch, troch a viacslabičných.

 

Do etapy plynulého čítania slov by mala prejsť do konca školského roka väčšina žiakov v triede.

Zároveň s automatizáciou čítania je v priebehu celého procesu výučby venovaná pozornosť porozumeniu čítaného textu, pretože porozumenie spolu so správnosťou, rýchlosťou a spôsobom čítania sú základnými znakmi čitateľského výkonu.