2. cyklus (približne 8-11 rokov)

V období medzi 8-11 rokom veku pokračuje vývoj čítania. Opäť sú dôležité funkčné situácie, ktoré sa vytrácajú z bežných škôl. Zatiaľ čo vo väčšine škôl číta predovšetkým ten, kto chce dostať dobrú známku, v školách, kde sa učí Foucambertovou metódou, chcú čítať všetky deti. Ak nerozumie dieťa slovu, ktoré dešifrovalo, musí ho pochopiť z obsahu. Vysvetlenie učiteľom môže prísť až na záver, ako upresnenie významu. Určujúci pre čítanie je záujem čitateľa.

V tomto období sa deti učia uvedomovať si svoju aktivitu.Nacvičuje sa rozsah fixácií, očné pohyby, vyhľadávanie kľúčových slov v texte. Žiaci sú cieľavedome vedení k predvídaniu obsahu.

Pri čítaní je nutné rešpektovať individuálne zvláštnosti. Prístup k dieťaťu musí byť funkčný, čo je v protiklade s kolektívnym čítaním. Žiaci bohato využívajú slovníky, encyklopédie, tabuľky a pod. Hlasné čítanie je možné až po zvládnutí čítania, nie naopak.

Vyučovanie čítania touto technikou vyžaduje novú organizáciu školy, kde čítanie je prirodzenou súčasťou života dieťaťa od materskej školy až po druhý cyklus. Jednou z nevyhnutných podmienok je vytvorenie čitateľského prostredia, t.j. prostredia, ktoré priamo súvisí s čítaním, podnecuje k nemu (knižnice, hry, označenia, atď.). Nedajú sa zavádzať len dielčie inovácie, ktoré majú za cieľ zníženie počtu žiakov, ktorí opakujú ročník, znižovanie počtu neúspešných čitateľov. Základom je úplne nový systém vzťahu medzi jednotlivými prvkami celého školského systému.

Foucambertova metóda čítania a jeho vnímanie školy sú v našich podmienkach aplikovateľné za predpokladu plného nasadenia učiteľa, jeho presvedčenia o správnosti nielen metódy, ale celého vnímania práce v škole. Príprava na jednu vyučovaciu hodinu čítania trvá podľa autora 2-3 hodiny.

Domnievam sa však, že i jednotlivé myšlienky sa dajú čiastočne aplikovať v súčasnom systéme vyučovania. Je to utváranie prostredia, v ktorom sa čítanie stáva pre deti bežnou potrebou, zamerané viac na obsah než na techniku čítania, vychádzania zo záujmu detí o čítanie.

Čítanie a písanie spolu súvisia, obe sú formou rečovej činnosti. Vyučovanie čítania a písania nemusí prebiehať paralelne (t.j. dieťa sa učí čítať písmeno a zároveň písať), čítanie a písanie sa nacvičujú v časovom odstupe.