Vyučovanie písania metódou analyticko-syntetickou

Vyučovanie písania tvorí jednotu s vyučovaním čítania. Analyticko-syntetická činnosť sa premieta do oboch činností. Ťažisko výučby písania v 1. ročníku spočíva v osvojovaní písmen, spojovaní písmen do slabík a slov, neskôr do krátkych viet. V nasledujúcich ročníkoch sa automatizuje pohyb, zvyšuje sa rýchlosť písania. Základnými znakmi pisateľského výkonu je čitateľnosť a úhľadnosť.

Písanie má stránku grafickú a obsahovú. Grafické zvládnutie písma je záležitosťou predovšetkým grafomotoriky, obsahová stránka vyžaduje osvojenie si systému jazyka. Predpokladom úhľadného písania je uvoľnenie ruky.         K tomu slúži celá rada cvičení. Písanie písmen vychádza zo známych tvarov tlačených písmen. Žiaci najprv píšu ceruzkou, neskôr perom, v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Písanie slabík a slov sa opiera o akusticko-kinestetickú analýzu počutého slova.

Písanie predpokladá nasledovné operácie:

- dosiahnutie určitého stupňa rozvoja grafomotoriky

- rozlíšenie slov v hovorenej reči

- prepis hovorenej reči

Zavádzaním nových foriem práce sa mení aj pohľad na nácvik písania. Deti píšu na zemi, v ľahu, v kľaku, učiteľ sa nezaujíma o správnosť tvarov, zameriava sa len na zvládnutie písmena a zdôrazňuje informačnú úlohu písma. Optimum je zrejme niekde uprostred medzi uvedeným spôsobom písania a požiadavkou na krasopis s ukážkovým držaním tela a písacieho náčinia. Písmo má skutočne informačnú funkciu a obsah napísaného je najdôležitejší. Písanie je však aj odrazom psychiky človeka, ukazuje na jeho charakterové vlastnosti. Je i výrazom vzťahu človeka k okoliu, úcty k tomu, kto bude napísaný text čítať. Zároveň je potrebné priznať, že požiadavka na správne držanie tela pri písaní nie je samoúčelná, je prevenciou proti chybám pohybového ústrojenstva i proti očným chybám. Pokiaľ sa dieťa nebude učiť písať čitateľne a úhľadne od začiatku dochádzky do školy, môže si osvojiť celý rad negatívnych návykov, ktoré mu budú v neskoršom veku brániť používať písanie k zachytávaniu myšlienok. 

Nie je cieľom kritizovať iné postupy pri nácviku písania. Je potrebné si uvedomovať klady a zápory všetkého nového, čo do výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzame.