Vyučovanie písania metódou globálnou

Pri vyučovaní písania metódou globálnou, t.j. metódou celkov, sa oddeľuje vyučovanie čítania a písania. Písanie má podporovať prirodzený rozvoj myslenia žiaka, od začiatku musí mať pre žiaka určitý zmysel, musí vyjadrovať myšlienky. Pri globálnom písaní žiaci píšu slová a vety bez predchádzajúceho nácviku písmen hlavne na podklade zrakového vnímania a pamäte. Dieťa najprv tvary napodobuje, potom sa ich učí písať z pamäte.

Rozlišuje sa:

a) obdobie prípravy

b) obdobie vlastného písania

 

Obdobie prípravy

Zahrňuje rozvoj motoriky paže a ruky, krúženie rukou, voľné črtanie kriedou a prípravné cviky. Lekcie trvajú len 10 minút a prebiehajú dvakrát až trikrát do týždňa.

 

Obdobie vlastného písania

Môže byť uskutočnené v troch variantoch:

- Metóda celých slov. Začína sa slovami, ktoré sú známe z čítania, najčastejšie sú to podstatné mená.

- Metóda viet. Začína sa písaním krátkych viet.

- Metóda slovesných celkov. Deti začínajú písať krátke riekanky.

Pri všetkých troch variantoch dieťa najprv napodobňuje pohyb ruky učiteľa. Učiteľ tvar píše dvakrát, žiaci ho sledujú, potom napodobňujú ťahy vo vzduchu, obťahujú vzor na tabuli. Nakoniec učiteľ vzor zmaže a žiaci píšu sami. Potom učiteľ znovu napíše celok na tabuľu a žiaci porovnávajú svoj tvar s tvarom učiteľa. Deti neodpisujú písané vzory z tabule ani predpísané v zošite. Len slabším žiakom učiteľ predpíše, ale žiak musí sledovať učiteľov pohyb ruky.

Na druhom stupni vývoja žiak prepisuje samostatne z tlačeného textu, na treťom stupni píše samostatne z predstavy.