Uvoľňovacie cviky

Uvoľňovacie cviky predchádzajú nácviku písania. Najprv ich prevádzame na zvislej ploche, pretože pohyb smerom dole je najľahší, potom na šikmej a nakoniec na vodorovnej podložke. Žiaci môžu používať kriedy, voskové pastelky, uhlík, ceruzky s mäkkou tuhou. Písacie náčinie musí ľahko zanechávať stopu.

Cviky spočiatku prevádzame na baliacom papiere či na inej veľkej ploche papiera vo zvislom smere. Potom sa písacia plocha zmenšuje, dieťa používa stále menší formát papiera, až je schopné predviesť nacvičený tvar do riadkov.

Plynulosť a rytmus pohybov pri písaní môžu byť podporované riekankami, pesničkami, hudobným doprovodom alebo len slovným spojením. Slovný doprovod alebo melódia prispievajú aj k psychickému uvoľneniu dieťaťa, k vyhasínaniu nesprávnych návykov pri písaní a k motivácii.

Uvoľňovacie cviky i prípravné cviky pre nácvik jednotlivých písmen prevádzame vždy niekoľkokrát. Nezameriavame sa na presné obťahovanie tvarov alebo presné napodobňovanie, ale na plynulosť a rytmus pohybov. Prevádzame ich čo najčastejšie, pokiaľ je to možné, tak pred každým písaním. Čím ich deti lepšie zvládnu, tým sa lepšie vysporiadajú s vlastným písaním do zošita. Cviky je vhodné zaraďovať i pred písaním u žiakov vo vyšších ročníkoch, aby si zopakovali celý postup správneho prevádzania pohybu. Pokiaľ dieťa nezvláda písmeno, je nevyhnutné vrátiť sa na začiatok a celý postup zopakovať. Možno sa zdá, že ide o zbytočné zdržovanie, nie je tomu tak. Pokiaľ sa dieťa bude učiť písať písmeno len neustálym opakovaním, môže si zafixovať nesprávny postup, ktorý sa v neskoršom veku veľmi ťažko odstraňuje. 

Žiaci by mali vedieť, ako tvar vzniká. Učiteľ predvádza cvik najprv na tabuli, svoj pohyb slovne komentuje. Potom žiaci vzor obťahujú na tabuli alebo vo vzduchu so zavretými očami. (mentálne zvládnutie výkonu, pohybová pamäť)