Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások

Najvážnejšou príčinou je zrejme nedostatočne rozvinuté sluchové vnímanie a potiaže pri vnímaní a reprodukcii rytmu. Ďalšími príčinami môže byť chýbajúci návyk sebakontroly, nesústredenosť, nedbalosť a pod.

Pri nácviku rozlišovania kvantity samohlások je nevyhnutné, aby si žiaci všetko, čo píšu, diktovali zreteľne nahlas alebo aspoň polohlasne a artikulačne zdôrazňovali dĺžku samohlások. Pri písaní je lepšie porušovať zásadu plynulého písania slov a písať znamienka ihneď. Dieťa totiž nie je schopné, z dôvodu ponáhľania sa alebo nesústredenia, vracať sa po napísaní slova k doplneniu znamienok.

 

Pomôcky

Zvonček, hudobné nástroje, stavebnice s krátkymi a dlhými prvkami.

 

Doporučené cvičenia

- Urči, či sú tieto vymyslené slová rovnaké alebo nie. Napríklad: pis - pís, kolak - kolak atď.

- Znázorňovanie slov krátkymi a dlhými samohláskami pomocou stavebnice. Žiak vyznačuje slabiku s dlhou samohláskou tvarom dlhým, krátku tvarom krátkym.

- Grafické znázorňovanie dĺžky samohlások.

   Slabiku obsahujúcu dlhú samohlásku označujeme zvislou čiarou, krátku samohlásku bodkou. Grafické znázornenia umožňujú si lepšie uvedomiť dĺžku samohlások. Zvislá čiara v grafickom prejave je zvolená tak, že pripomína čiarkku nad písmenom. Pri písaní grafického záznamu sa žiaci sústredia klen na dĺžku, ich pozornosť nie je rozptyľovaná ďalšími úkonmi.

Pomocou grafických znázornení precvičujeme slová pre diktát, využívame ich v oprave cvičení aj pri nácviku čítania ťažších slov.

- Počiarkovanie dlhých samohlások v texte:

  Na lúke sa pasú ovce.

- Tvorenie viet so slovami, ktoré sa líšia dĺžkou samohlások:

  míla - milá, dráha - drahá

- Časovo úsporné a a zároveň efektívne sú cvičenia, v ktorých žiaci zapisujú len samohlásky (napr. len dlhé) zo slov, ktoré učiteľ diktuje.

  U: váha, prosí, beží, haló

  Ž: á, í, í, ó