Reedukácia dysortografie

Dysortografia je porucha pravopisu. Nezahŕňa však celú gramatiku, vzťahuje sa prevažne na tzv. špecifické dysortografické javy, ktorými sú rozlišovanie krátkycn a dlhých samohlások, rozlišovanie slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišovanie sykaviek, pridávanie a vynechávanie písmen popr. slabík.

Doposiaľ nie sú známe všetky príčiny, ktoré spôsobujú dysortografiu. Z rozboru procesu písania, z praxe i doposiaľ prevedených výskumov vyplýva, že u detí s dysortografiou je potrebné sledovať  vo väčšej alebo menšej miere poruchy zrakového alebo sluchového vnímania, poruchy vnímania a reprodukcie rytmu, vývoja grafomotoriky a poruchy reči. 

Pri reedukácii dysortografie sa individuálne zameriavame  na nedostatočne rozvinuté funkcie, ktoré sú pravdepodobne príčinou poruchy, na odstraňovanie špecifických chýb, v menšej miere na zvládnutie učiva. Súčasťou reedukácie je i rozvíjanie tých psychických kvalít, ktoré sprevádzajú písomný prejav.

Pri reedukácii dysortografie deti radi píšu na písacích strojoch alebo na počítači, pretože je to činnosť nová a nezvyčajná aj aj preto, že odpadajú problémy s vybavovaním písmen a vlastným písaním.